Quy hoạch tổng thể huyện Di Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Di Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Để xem thông tin thêm về quy hoạch dự án kinh tế xã hội tại Huyện Di Linh thì anh chị có thể xem  Quyết định 91/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Di Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Không biết sắp tới có thay đổi gì hay không nhưng trươc mắt bản này tương đối chính xác trong việc triển khai các dự án kinh tế, đầu tư dự án ở Di Linh.

Anh chị có thể xem bản quy hoạch đầy đủ tại : https://drive.google.com/file/d/1_l6WmHOwoDUft0po5I82N2bVTPpNA8xd/view?usp=sharing

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Di Linh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 

Trả lời